مقاله


کد مقاله : 13960628112298128

عنوان مقاله : تأثیر خودپنداره گردشگران بر رضایت از سفر و تمایل به توصیه مقصد گردشگری (مورد مطالعه: سد چالیدره مشهد)

نشریه شماره : 8 فصل پاییز - زمستان 1395

مشاهده شده : 2073

فایل های مقاله : 1/09 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 زهرا نیکخواه z.nikkhah@ub.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

خودپنداره فردی به توضیح و پیش‏بینی واقعیت‌های مختلف رفتارهای مصرف¬کننده کمک می‌کند. پژوهش حاضر درصدد بوده است تا تأثیر خودپنداره گردشگران مراجعه¬کننده به سد چالیدره مشهد را بر تمایل آن¬ها به توصیۀ مقصد گردشگری به دیگران با وساطت متغیرهای رضایت از سفر و تجربۀ سفر مورد آزمون قرار دهد. جامعۀ آماری پژوهش حاضر، تمامی گردشگران مراجعه¬کننده به سد چالیدره مشهد و نمونۀ آماری، 308 نفر از گردشگرانی هستند که به شیوۀ نمونه¬گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده¬های مورد نیاز با بهره¬گیری از پرسش¬نامه جمع¬آوری گردیده و مدل مفهومی و فرضیه¬های تحقیق با بهره¬گیری از مدل¬سازی معادلات ساختاری و نرم افزار lisrel مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تجربۀ ادارک شده از سفر تسهیل¬گر رابطه میان خودپندارۀ ایده¬آل و رضایت از سفر گردشگران بوده و همین¬طور رضایت از سفر تسهیل¬گر رابطه میان تجربۀ ادراک شده از سفر و تمایل به توصیۀ مقصد گردشگری است. در نهایت نتایج این پژوهش می¬تواند موجب بهبود ادراک مدیران از رفتارهای گردشگران و زمینه¬ای برای سیاست¬گذاری در حوزۀ بازاریابی گردشگری باشد.