مقاله


کد مقاله : 13960217133365924

عنوان مقاله : راهکارهاي توسعۀ گردشگري سالمندي با رويکرد تکنيك مدل¬سازي ساختاري تفسيري (ISM) در استان یزد

نشریه شماره : 7 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 2053

فایل های مقاله : 622 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میر محمد اسعدی asadi@sau.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

در میان حوزه¬هاي مختلف گردشگري، گردشگري سالمندی به دلیل قابلیت و مزیت¬هاي رقابتی از توجه زیادي برخوردار شده است. هدف این پژوهش ارایۀ چارچوبی جامع برای شناسایی و بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عوامل مؤثر بر توسعۀ صنعت گردشگري سالمندی است. پديدۀ نوين گردشگري سالمندي که برخاسته از افزايش اوقات فراغت است، به تدريج در تمامي جوامع جهان رسوخ کرده و در ميان حوزه¬هاي مختلف گردشگري، از اهمیت زيادي برخوردار شده است. در اين تحقيق، ابتدا با بررسی ادبيات در زمينۀ فرآيند¬هاي گردشگري سالمندي، ابعاد و شاخص¬هاي فرآيند محوري شناسايي و در گام بعد، با استفاده از يک متدولوژي تحليلي نوين با عنوان «مدل¬سازي ساختاري تفسيري» روابط بين ابعاد و شاخص¬هاي فرآيند تعيين و به ¬صورت يكپارچه مورد تحليل قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي¬دهد، امنيت، آرامش و راحتي اقامتگاه براي تمدد اعصاب سالمندان، اساسي¬ترين عامل در مدل توسعۀ گردشگري سالمندي است و بايد در وهلۀ اول بر آن¬ها تأکيد شود. نتايج روش مدل¬سازي ساختاري تفسيري نشان داد که از ديد خبرگان و اساتيد، مهم¬ترين عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگري سالمندي که سطح یک و دو را به خود اختصاص دادند به ترتيب در سطح اول عبارتند از: امنيت، آرامش و راحتي اقامتگاه براي تمدد اعصاب سالمندان و در سطح دوم: رضايتمندي از کيفيت، خدمات، بهداشت، دسترسي¬ها، امکانات و سرويس¬دهي اقامتگاه، برنامه¬ريزي و رسيدگي کامل و جامع سفر ويژه گردشگران سالمند.