مقاله


کد مقاله : 13960217132375922

عنوان مقاله : مقایسۀ انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر از سفر به شهر اصفهان

نشریه شماره : 7 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 2102

فایل های مقاله : 441 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد غفاری m_gh261@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر شناسایی انگیزه‌های گردشگران داخلی برای سفر به شهر اصفهان و مقایسه انگیزه‌های زنان و مردان گردشگر در سفر به این شهر است. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل گردشگران داخلی است که در فروردین و اردیبهشت سال 1395 به شهر اصفهان سفر کرده‌اند. از این جامعه، نمونه‌ای به حجم 400 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش¬نامۀ محقق ساخته‌ای شامل 40 سؤال است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تی تک نمونه¬ای مستقل استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، نه انگیزه سفر برای گردشگران داخلی شناسایی شد که شامل انگیزه‌های فرهنگی- تاریخی، دیدار بستگان و دوستان، خرید، همراهی با خانواده و دوستان، استراحت و خوش‌گذرانی، بهره¬مندی از سفری کم هزینه، بهره¬مندی از جاذبه‌های شهری، بهره¬مندی از سفری ایمن و انگیزۀ کاری است. نتایج پژوهش حاضر نشان می¬دهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینۀ انگیزه فرهنگی- تاریخی، انگیزه استراحت و خوش‌گذرانی، انگیزه خرید، انگیزه همراهی با خانواده و دوستان، انگیزه بهره¬مندی از جاذبه‌های شهری و انگیزه بهره¬مندی از سفری ایمن تفاوت معنا‌داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می¬دهد بین زنان و مردان گردشگر در زمینه‌های دیدار بستگان و دوستان، بهره¬مندی از سفری کم هزینه و انگیزۀ کاری تفاوت معنا‌داری وجود ندارد.