مقاله


کد مقاله : 139508191323183911

عنوان مقاله : راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 913

فایل های مقاله : 413 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

صنعت گردشگری یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است که بهره برداری از آن نیازمند ایجاد شرایط مساعد در چارچوب برنامه ریزی جامع و فراگیر است. بنابراین در طرح های توسعۀ صنعت گردشگری، توجه به معیارهای کیفی و اهداف اجتماعی ضروری است؛ زیرا توسعۀ نامناسب برای طبیعت و محیط زیست ویرانگر است. در این مطالعه راهکارهای توسعۀ گردشگری دریاچۀ بزنگان با تأکید بر قابلیت ها و محدودیت ها شناسایی و با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوّت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها (به روش سوات)، راهبردهای توسعۀ گردشگری این دریاچه ارائه می شود. نتایج پژوهش بیانگر لزوم اتخاذ شرایط تهاجمی در مدیریت گردشگری دریاچۀ بزنگان است. زیرا هرچند شرایط منطقه برای سرمایه گذاری و توسعۀ فعالیت های گردشگری مناسب است اما لازم است سیاست های موجود برای رفع ضعف ها و تهدیدها با استفاده از نقاط قوت و فرصت ها اصلاح شود.