آخرین شماره


شماره 2 سال 1
پاییز - زمستان 1391
دانلود فایل

1 - مدیریت گردشگری در شهرهای مذهبی ـ زیارتی (بررسی تطبیقی مشهد و واتیکان) ( DOI : 0)
( )
2 - ارزیابی قابلیت های بوم گردی دریاچۀ ارومیه با بهره گیری از مدل راهبردی سوات ( DOI : 0)
( )
3 - شناسایی نقش عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت ( DOI : 0)
( )
4 - سنجش میزان رضایتمندی گردشگران داخلی از کیفیت خدمات هتلداری (مطالعۀ موردی: کلان شهر مشهد) ( DOI : 0)
( )
5 - تعیین پهنه های مستعد بوم گردی در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( DOI : 0)
( )
6 - عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از سفربه شهر مشهد (مطالعۀ موردی: خانواده های بنیاد شهید) ( DOI : 0)
( )
7 - برنامه های راهبردی توسعۀ اشتغال، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد) ( DOI : 0)
( )
8 - تبیین جایگاه ساختاری ـ عملکردی اقتصاد گردشگری شهرستان دماوند از دیدگاه گردشگری پایدار ( DOI : 0)
( )
9 - شناسایی و اولویّت بندی مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران (مطالعۀ موردی: بازارچۀ مرزی شهرستان جوانرود) ( DOI : 0)
( )