آخرین شماره


شماره 13 سال 7
بهار - تابستان 1398
دانلود فایل

1 - بررسی ادراک ذی نفعان از تحقق گردشگری حامی فقرا در روستاهای منتخب شرق استان سمنان ( DOI : 0)
( محمد رضا رضوانی - سید علی بدری - ذبیح الله ترابی )
2 - گونه‎شناسی کیفی سبک‎های زیارتی جوانان در شهر مشهد ( DOI : 0)
( مهدی کرمانی - احمدرضا اصغرپورماسوله - محمدمهدی واعظ موسوی )
3 - تعیین مناسب‏ ترین زیست ‏بوم‏های توسعۀ بوم‏گردی جامعه بنیاد (مورد مطالعه: دهستان سیاهو بندرعباس) ( DOI : 0)
( مهدی میرزاده کوهشاهی - علی شهدادی - منا رستمی )
4 - شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران ( DOI : 0)
( کمال سخدری - نادر سیدامیری - علی رضا رجائیان - جواد سخدری )
5 - ارائه الگویی برای بررسی تأثیر ارتباطات توصیه ای آنلاین بر قصد سفر به مقصد گردشگری ( DOI : 0)
( محمد غفاری - کیوان مام رمضانی )
6 - تأثیر حفاظت از آب و مدیریت کاهش ضایعات بر افزایش وفاداری مشتریان در صنعت هتلداری ( DOI : 0)
( مهدی دهقانی سلطانی - مریم مصباحی - شکریه طاهری - زهرا اکبری )
7 - ظرفیت برد روانشناختی و مدیریت مناطق ساحلی حاشیه دریاچه سد زاینده رود ( DOI : 0)
( کامران شایسته - زهرا شیخی - علیرضا ایلدرمی )