آخرین شماره


شماره 10 سال 5
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - تأثیر فرزندان نوجوان در تصمیم گیری های آنی هنگام سفرهای تفریحی خانواده ( DOI : 0)
( محسن اکبری - اسماعیل رمضان پور - پارمیس معاف )
2 - شبکه روابط اجتماعی ميان بوم گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز ( DOI : 0)
( الهام نصرآبادی - حنانه محمدی کنگرانی - مهدی میرزاده کوهشاهی )
3 - مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی ( DOI : 0)
( مرتضی خزائی پول - ابوالفضل تاج زاده نمین - حمید ضرغام بروجنی - مهدی کروبی )
4 - ارائه مدل علی تطبیقی عوامل مؤثر بر رفتارهای حفاظتی زیست¬محیطی مورد مطالعه: گردشگران داخلی و خارجی استان فارس ( DOI : 0)
( محمد حسن صیف - احمد رستگار - سعید طالبی - مرضیه تاجوران، )
5 - عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران ( DOI : 0)
( محمد حسین ایمانی خوشخو - سید محمد موسوی )
6 - عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی ( DOI : 0)
( فاطمه اسحاقی - محمد مظلوم خراسانی - علی اکبر مجدی )
7 - رفتار مصرف¬کننده در خدمات گردشگری الکترونیک ( DOI : 0)
( سکینه جعفری - محمد نجارزاده - رضوان گلستانه - نرجس دیرگندم )