آخرین شماره


شماره 9 سال 5
بهار - تابستان 1396
دانلود فایل

1 - اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد ( DOI : 0)
( ناعمه پروین محبی - علیرضا خوراکیان - محمد مهدی فراحی )
2 - تحلیل سطح مسئولیت پذیری اجتماعی گردشگران در روستاهای مقصد گردشگری (مورد مطالعه: گردشگران دهستان¬های شهرستان خواف) ( DOI : 0)
( حمدالله سجاسی قیداری - الهه دلير )
3 - مرور نظام¬مند مقالات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور ( DOI : 0)
( مژگان عظیمی هاشمی - زهرا بستان )
4 - تأثير عناصر مشارکت برند بر رضایت و وفاداری مشتريان رستوران¬های زنجیره¬ای شهر تهران ( DOI : 0)
( جعفر آهنگران - رضا اصلاني )
5 - اولویت¬بندی انگیزه¬های گردشگران عراقی بازدید کننده از شهر مقدس مشهد ( DOI : 0)
( وحید مرزی )
6 - تحلیل سیستمی اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی ( DOI : 0)
( امین فرجی ملائی - محمد نعمت پور - امید عشریه )
7 - ارزیابی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگران داخلی و خارجی مجموعه گردشگری بیستون ( DOI : 0)
( منیژه احمدی - ارسطو خیراللهی - مهدی چراغی )