مقاله


کد مقاله : 139508241231133945

عنوان مقاله : تحلیل کیفی نگرش جامعۀ میزبان نسبت به پیامدهای گردشگری (مطالعۀ موردی: بانه)

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 902

فایل های مقاله : 227 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

تحقق مفهوم پایداری در حوزۀ گردشگری با هدف حفظ و ارتقای امتیازات جامعۀ میزبان در ابعاد مختلف و بهره مندی از منافع منبعث از گردشگری همواره مورد توجه برنامه ریزان بوده است؛ اما بررسی نحوۀ درک ساکنان از گردشگری و اثرات آن حوزه ای مغفول در عرصۀ برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری بوده است. نگرش ساکنان نسبت به گردشگری تنها بازتاب ادراک آنان از پیامدهای گردشگری نیست، بلکه در تعامل میان ادراک ساکنان و تجربه آنان از واقعیت گردشگری شکل می گیرد. شناسایی این مهم، مستلزم مطالعۀ کیفی و عمیق با مردمان جامعۀ میزبان است که روند تحولات صورت گرفته در عرصه گردشگری را شاهد بوده اند و به تبع توانایی گزارشی طولی از وضعیت توسعۀ گردشگری در منطقۀ مورد مطالعه را دارند. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش می کند تا با اتخاذ رویکردی اِمیک به مطالعۀ کیفی پیامدهای توسعۀ گردشگری با تأکید بر ساکنان شهر بانه بپردازد. اطلاعات با استفاده از مصاحبۀ عمیق با ۲۱ مرد و زن بالای ۴۰ سال بانه با حداقل ۳۰ سال سابقه سکونت در این شهر گردآوری شد. روش نمونه گیری، به شیوۀ هدفمند ـ نظری است. یافته های تحققی نشان می دهد که جامعۀ میزبان اثرات و پیامدهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی گردشگری را نتیجۀ تأکید افراطی بر کارکرد تجاری ـ گردشگری منطقه ارزیابی کردند. تضاد مشاهده شده میان ادراک و نگرش جامعۀ میزبان از تبعات توسعۀ گردشگری می تواند حاکی از عادلانه توزیع نشدن منافع گردشگری در شهر بانه باشد.