مقاله


کد مقاله : 139508241225273942

عنوان مقاله : انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 970

فایل های مقاله : 393 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

در مطالعات فراغت و گردشگری، انگیزه همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. شناسایی انگیزه ها و محدودیت های گردشگران در سفر به شهر شیراز هدف عمدۀ این تحقیق است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر زمان، مقطعی و از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ پیمایشی است و براساس یافته ها و نتایج یک بررسی میدانی از ١٠٠ نفر از گردشگران تهرانی شهر شیراز در بهار ١٣٩۲ که به صورت تصادفی انتخاب شدند، تهیه گردید و پرسش نامۀ محقق ساخته، ابزار اصلی در گردآوری اطلاعات است. در باب انگیزه ها تعداد ۲۴ شاخص انگیزشی در ۶ بعد فیزیکی، فرهنگی، احساسی ـ عاطفی، شخصی، توسعۀ فردی و موقعیتی و برای محدودیت های سفر، تعداد ۱۰ شاخص در ۳ بعد محدودیت های ساختاری، درون فردی و بین فردی مورد پرسش قرار گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در نرم افزار spss نشان می دهد که دیدن جاذبه های فرهنگی و تاریخی شیراز و استفاده از طبیعت این شهر از جمله مهمترین انگیزه های گردشگران برای سفر است. هم چنین مسافت زیاد بین شهرهای تهران و شیراز، هزینۀ سفر و نداشتن زمان کافی از مهمترین محدودیت هایی است که گردشگران با آن مواجه اند.