مقاله


کد مقاله : 13950824122483941

عنوان مقاله : تأثیر کیفیت محصول مقصدهای گردشگری بر رضایت گردشگر (مطالعۀ موردی: پارک ساحلی قروق)

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 1062

فایل های مقاله : 278 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

کیفیت بالای محصول گردشگری یک مقصد، موجب تقویت رضایت گردشگران و در نهایت رشد گردشگری یک مقصد می شود. علاوه بر این، ارزیابی رضایت گردشگر از طریق یک پارامتر مبنا از عملکرد خدمات و محصولات مقصد امکان پذیر است. در این راستا، هدف از پژوهش حاضر سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری پارک قروق بر رضایت گردشگران است. برای سنجش تأثیر کیفیت محصول گردشگری بر رضایت گردشگران از ۱۴۵پرسش نامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد محصول گردشگری اعم از جاذبه، دسترسی، تسهیلات، تصویر از مقصد و هزینه های صرف شده به طور مستقیم و معنی داری بر رضایت گردشگران مؤثرند. علاوه بر این، نتایج مطابق با تکنیک تحلیل عاملی گویای آن است که تسهیلات مقصد، مهم ترین بعد محصول گردشگری پارک است. هم چنین نتایج این تجزیه و تحلیل به تصمیم گیرندگان پارک کمک می کند با برطرف کردن کمبودهای پارک نظیر راه اندازی اینترنت سوئیت ها، افزایش تعداد نیمکت های ساحل و غیره رضایت گردشگران را افزایش دهند.