مقاله


کد مقاله : 139508241222303940

عنوان مقاله : تحلیل عوامل مؤثر بر بازار گردشگری فرهنگی از نگاه گردشگران (مطالعۀ موردی: شهر سلطانیه)

نشریه شماره : 4 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 1004

فایل های مقاله : 325 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

شهر سلطانیه از مهمترین نقاط استان زنجان و حوزۀ گردشگری فرهنگی استان به شمار می رود، ولی تاکنون نتوانسته است آنچنان که باید در این زمینه جایگاه مناسبی بدست آورد. این پژوهش با هدف آسیب شناسی بازار گردشگری فرهنگی سلطانیه، به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر آن از نظر گردشگران می پردازد. گردشگران داخلی بازدید کننده از شهر سلطانیه در سال ۱۳۹۰ جامعۀ آماری پژوهش و تعداد ۳۸۳ نفر از آن ها حجم نمونۀ تحقیق هستند. یافته ها نشان می دهد که بازار گردشگری شهر بسیار آسیب پذیر و شکننده است. کوتاه بودن مدت اقامت در درجۀ اول و ناکارآمدی تبلیغات در درجۀ بعدی در رکود بازار گردشگری شهر تأثیر دارند که خود معلول عواملی مانند ضعف گردشگری فرهنگی کشور و ضعف امکانات تفریحی و زیرساختی شهر هستند. از این جهت مهم ترین سیاست گردشگری شهر باید توجه به انواع دیگر گردشگری مانند بوم گردی و گردشگری ورزشی در کنار گردشگری فرهنگی باشد. این کار از طریق ایجاد امکانات زیرساختی مانند ساخت هتل و مراکز اقامتی و تسهیلات تفریحی امکان پذیر خواهد بود.