مقاله


کد مقاله : 139508191333143917

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل نابرابری در توزیع زیرساخت‌های گردشگری (مطالعۀ موردی: استان گلستان)

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 943

فایل های مقاله : 803 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نابرابری در توزیع زیرساخت های گردشگری در استان گلستان با استفاده از تکنیک وزن دهی جمعی ساده[۱]، قانون اندازه ـ مرتبه زیپف[۲]، ضریب چولگی پیرسونی[۳] و ضریب همبستگی پیرسونی[۴] است. نتایج پژوهش نشان داد بین شهرستان‌های استان گلستان براساس زیرساخت های گردشگری تفاوت بارزی وجود دارد؛ شهرستان گرگان با مقدار ۰.۷۴۳ در رتبۀ نخست و شهرستان مراوه تپه با ۰.۰۱۵ در آخرین رتبه قرار دارد و ضریب چولگی پیرسونی، نحوۀ توزیع زیرساخت‌های گردشگری در استان گلستان را نامتقارن با چولگی مثبت ارزیابی کرد. ضریب همبستگی پیرسونی نیز نشان داد بین توزیع زیرساخت های گردشگری و جمعیت رابطۀ مستقیم و تقریباً کامل در استان گلستان با مقدار ۰.۹۶۰ برقرار است. با این وجود، نتایج قانون اندازه ـ مرتبه زیپف، بیانگر توزیع برابر (متعادل) جمعیت و نابرابر زیرساخت های گردشگری بین شهرستان های استان گلستان است.