مقاله


کد مقاله : 13950819132933914

عنوان مقاله : توسعۀ گردشگری زمین های حاشیۀ دریاچۀ سد زاینده رود شهرستان چادگان

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 947

فایل های مقاله : 964 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

بوم گردی بر پایۀ توانمندی های محیطی و منابع طبیعی می تواند، علاوه بر افزایش روند توسعۀ اقتصادی و اشتغال در بخش های مختلف، همزمان شرایطی را به وجود آورد که افزون بر حفظ بافت فرهنگی و احترام به سنن و رسوم جامعۀ میزبان، در کنار فعالیت های دیگر اجتماعی، اقتصادی، امکان رسیدن به رشد نظام مند برای کشور و جوامع فراهم آید. در این میان زیمن های حاشیۀ سد زایده رود به دلیل وسعت و تنوع محیط جغرافیایی و از نظر برخورداری از تنوع زیست محیطی و جاذبه های متعدد گردشگری، یکی از مراکز مهم بوم گردی در شهرستان چادگان استان اصفهان است. هدف این مقاله معرفی ظرفیت های بوم گردی این منطقه، تشریح اهمیت آن ها، ضرورت حفظ و نگهداری، برنامه ریزی و سرمایه گذاری روی آن هاست. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی، کتابخانه ای، مشاهدۀ میدانی و پرسشنامه بود و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سوات انجام شد. نتایج نشان می دهد که در منطقه دریاچۀ سد زاینده رود ۱۵ نقطۀ قوت، ۲۲ نقطۀ ضعف داخلی، ۱۷ فرصت و ۸ تهدید خارجی وجود دارد که پس از بررسی تأثیرات متقابل آن ها بر یکدیگر راهبرد متناسب به دست آمد.