مقاله


کد مقاله : 13950819132823913

عنوان مقاله : مشوق توسعه یا تهدید سنت: ادراک ساکنان کنگ از گردشگری

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 1027

فایل های مقاله : 359 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

روستای کنگ در غرب مشهد همواره منطقه ای جذاب برای گردشگران بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و جامعه شناختی، ذهنیت مردم کنگ نسبت به پدیدۀ گردشگری را تحلیل می کند و زمینه های شکل گیری چنین ذهنیتی را توضیح می دهد. تحلیل تماتیک متن مصاحبه ها نشان داد حضور گردشگران دگرگونی های زیادی را در زندگی ساکنان کنگ پدید آورده است. از نگاه مردم کنگ در این فرآیند اگرچه عمدتاً منافع اقتصادی و فواید اجتماعی نسبی حاصل شده است اما آسیب های اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی وسیعی زندگی مردم و محیط زیست منطقه را متأثر کرده است. در نتیجه ساکنان کنگ در ارتباط با گردشگری موضعی دوگانه دارند. از یک سو می خواهند ارزش های فرهنگی و محیط طبیعی خود را حفظ کنند و از سوی دیگر به دلیل منافع حاصل از گردشگری، از حضور گردشگران استقبال می کنند. پژوهشگران بر این باورند که با وجود پیامدهای منفی گردشگری در این روستا، منافع اقتصادی عمومی حاصل از گردشگری تا حدودی اهمیت و نفوذ هنجارهای اجتماعی جاری در جامعۀ میزبان را متأثر خواهد کرد و با گشایش نسبی فضای فرهنگی، گردشگری در کنگ پررونق خواهد شد.