مقاله


کد مقاله : 139508191326583912

عنوان مقاله : ارزیابی اولویت های سرمایه گذاری در مناطق نمونة گردشگری شهرستان سمیرم

نشریه شماره : 3 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 1031

فایل های مقاله : 443 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

گردشگری یکی از اصلی ترین راه های توسعۀ نواحی در تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای است و در بسیاری از کشورها سرمایه گذاری در این صنعت و زیرساخت های مرتبط با آن جزء اولویت های اساسی به شمار می رود. یکی از شروط لازم برای برنامه ریزی و توسعۀ گردشگری، شناسایی جایگاه مناطق از نظر بهره مندی از توانمندی های گردشگری و اولویت بندی آن ها براساس معیارهای مختلف برای سرمایه گذاری و توسعۀ آن هاست. پژوهش حاضر با این رویکرد اولویت های سرمایه گذاری در مناطق نمونۀ گردشگری شهرستان سمیرم را ارزیابی کرده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی ـ تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای ـ پیمایشی است. براساس نتایج پژوهش آبشار سمیرم، زید بن علی و ونک به ترتیب با اولویت های ۱ تا ۳ شرایط بهتری برای سرمایه گذاری دارند و دیگر مناطق در اولویت بعدی قرار می گیرند.