مقاله


کد مقاله : 1395081913183910

عنوان مقاله : شناسایی و اولویّت بندی مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران (مطالعۀ موردی: بازارچۀ مرزی شهرستان جوانرود)

کلمات کلیدی :

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 918

فایل های مقاله : 622 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

توسعۀ بازارچه­ های مرزی، تثبیت قیمت­ ها، جهت­ دهی سودهای تجاری موجب افزایش اشتغال و رفاه برای جامعۀ مرزنشین خواهد شد. شناسایی و تحلیل جامع عوامل مؤثر در رضایت گردشگران از بازارها، باعث افزایش تعداد گردشگران میزان ماندگاری ایشان و در نتیجه کسب موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصد می ­شود. با توجه به اهمیت بازارچۀ مرزی شهرستان جوانرود استان کرمانشاه در جذب گردشگران و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه مؤلفه­ های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران از این بازارچۀ مرزی را شناسایی و اولویت­ بندی می­کند. این پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی و با هدف کاربردی و از لحاظ جمع ­آوری اطلاعات یک مطالعۀ کتابخانه ­ای و میدانی است. برای جمع­ آوری داده ­ها، پرسشنامه ­ای شامل ۲۶ مؤلّفه در میان ۲۵۴ نفر از گردشگران توزیع شد و داده ­ها با تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه­ ای، با استفاده از نرم ­افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی، شاخص­ ها را به چهار عامل تقلیل داد که ۷۱۱/۶۳ درصد واریانس را در بر می­ گیرند و از میان این چهار عامل، عامل اقتصادی به تنهایی ۸۷۴/۳۵ درصد واریانس را پوشش می­ دهد و به عنوان مهمترین عامل در رضایت­مندی گردشگران از بازارچه تاثیرگذار بوده است.