مقاله


کد مقاله : 13950819125763908

عنوان مقاله : برنامه های راهبردی توسعۀ اشتغال، با تأکید بر گردشگری مذهبی (مطالعۀ موردی: شهر مشهد)

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 1100

فایل های مقاله : 271 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

هدف این مطالعۀ ارایۀ راهبردهای بهینۀ توسعۀ اشتغال گردشگری مذهبی شهر مشهد است. در این مطالعه از ابزارهای تحلیلی مانند ماتریس راهبردی کمّی، سوات، ماتریس عوامل داخلی ـ خارجی در سال ۱۳۹۰ استفاده شده است. براساس نتایج حاصل از ماتریس عوامل داخلی ـ خارجی موقعیت راهبردی اشتغال در بخش گردشگری مذهبی شهر مشهد موقعیت تدافعی است. در ماتریس سوات راهبردهای تدافعی که بیشترین کارایی را در برنامه ریزی و بهبود اشتغال در بخش گردشگری مذهبی دارند، تعیین شد. در نهایت با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، راهبردهای تدافعی تعیین شده بر اساس نمرۀ جذابیت آن ها اولویّت بندی شدند. براساس اولویّت بندی به ترتیب راهبردهای ارتقای دانش فنی و تخصصی نیروی کار و بسترسازی مناسب برای اشتغال در بخش گردشگری مذهبی همچنین ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار متناسب با نیاز بازار کار در اولویّت قرار گرفتند. با توجه به نتایج مطالعه در راستای اجرای بهتر این راهبردها پیشنهادهایی ارایۀ شده است.