مقاله


کد مقاله : 139508191139233902

عنوان مقاله : تعیین پهنه های مستعد بوم گردی در شهرستان کوهدشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 856

فایل های مقاله : 1.08 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

این تحقیق با هدف شناسایی پهنه های مستعد برای فعالیت بوم گردی و ارایۀ راهبردهای توسعۀ این فعالیت در شهرستان کوهدشت استان لرستان انجام شده است. روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیل است و از روش کتابخانه ای و پیمایشی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از مدل های تحلیل مکانی نرم افزار جی آی اس و از مدل سوات در تدوین راهبردهای بخش بوم گردی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر توان بالقوۀ قسمت شمالی محدودۀ مورد مطالعه در بخش بوم گردی است که از بین فعالیت های متنوع در این بخش، فعالیت دامنه نوردی و سنگ نوردی از مهم ترین مواردی است که باید در برنامه ریزی های توسعۀ این بخش به آن توجه شود. قسمت های جنوبی در وضعیت متوسط و دیگر قسمت های ناحیۀ مورد مطالعه شرایط مناسبی ندارند؛ در حالی که باید به راهبرد حداقل ـ حداقل برای توسعۀ بوم گردی در محدودۀ مورد مطالعه توجه شود.