مقاله


کد مقاله : 139508191135593900

عنوان مقاله : شناسایی نقش عوامل فردی مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت

نشریه شماره : 2 فصل پاییز - زمستان 1391

مشاهده شده : 951

فایل های مقاله : 352 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

مهمترین پرسش مربوط به توسعۀ کارآفرینی در حوزۀ گردشگری سلامت این است که چرا تنها بعضی از افراد قادرند به شناسایی فرصت های کارآفرینی در ایران را شناسایی کنند و دیگران قادر نیستند؟ از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت های کارآفرینی در این حوزه است. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته عوامل فردی مؤثر بر شناسایی فرصت ها و چگونگی تأثیر آنها از طریق مصاحبۀ اکتشافی با ۱۵ نفر از کارآفرینان حوزۀ سلامت در کشور مشخص شد و سپس با روش نظریۀ برخواسته از داده ها، الگوی مفهومی تحقیق پیشنهاد شد. در بخش مطالعات کمّی نیز داده ها از بین ۸۰ نفر از کارآفرینان حوزۀ سلامت ، جمع آوری شد و در نهایت داده های به دست آمده برای آزمون فرضیه ها و تبیین مدل مفهومی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS از طریق الگوهای اصلی معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج نشان داد ۶۲ درصد از واریانس متغیر وابستۀ تحقیق یعنی تشخیص فرصت های کارآفرینی در حوزۀ سلامت با ۲ متغیر مستقل خصوصیات شخصیتی و دسترسی به اطلاعات و ۳۸ درصد دیگر با متغیرهای دیگر تبیین می شود.